Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА RESERVATION.STUDIO,

ПРЕДОСТАВЯНА ОТ “ПРОВИЖЪН МЕДИA ГРУП” ООД

 1. Общи положения

Чл. 1 (1) С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между “ПроВижън Медия Груп” ООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG123644749, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Бъкстон, бл. 20, вх. В, ап. 45 (наричано по-долу „Доставчик”) и потребителите-търговци на Софтуер за управление на салони (онлайн платформата) Reservation.studio, предоставяна от Доставчика (наричана по-долу „услугата” или „платформата“).

(2) Софтуера осигурява възможност на потребителите за използване на услуга за управление на салони от търговци, предоставящи услуги в различна сфера на дейност – здравни, козметични, фризьорски, счетоводни, юридически и други, подредени от Доставчика, по начин, позволяващ лесния достъп на преки ползватели за услугите, предоставяни от потребителите-търговци.

(3) По смисъла на настоящите Общи условия “потребител” означава юридическо или физическо лице, в качеаството си на търговец по смисъла на чл. 1 от ТЗ, което представя за ползване конкретна услуга на територията на Република България.

 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СОФТУЕРА/ПЛАТФОРМАТА

 

Чл. 2 (1) Софтуерът се предоставя от Доставчика посредством интернет платформата Reservation.studio, достъпен на интернет страницата https://reservation.studio и под домейните му.

(2) Достъп на потребителите до услугата може да бъде осигурен и по други начини, извън посочения в ал. 1, при наличие на възможност на Доставчика за такова предоставяне. При осигуряване на допълнителен начин за ползване на услугата от потребителите, информация за това се публикува на интернет страницата https://reservation.studio.

(3) Услугата се предоставя за ползване от потребителите през период на достъп и срещу заплащане на такса, опредeлени от Доставчика по продължителност и размер.

(4) Достъпът до софтуера и системата за управление, който потребителите получават, се изразява във възможност за многократно преглеждане, организиране на времето и мястото за ползване на съответната услуга, получаване на известия за контактите на съответните заинтересовани ползватели и други съпътстващи услуги, който Доставчика предоставя на потребителите-търговци, при заявяване за ползване на интернет страницата https://reservation.studio, в рамките на заплатения период на достъп

(5) Услугата се предоставя единствено на територията на Република България.

 

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА

Чл. 3 Предоставянето на услугата се извършва на основание неформален договор при настоящите общи условия, сключен между Доставчика и съответния потребител. Договорът влиза в сила от момента на приемането на настоящите Общи условия от потребителя.

 

Чл. 4 (1) Потребител, желаещ да ползва услугата, следва да се регистрира на интернет страницата https://reservation.studio

(2) При осъществяване на регистрацията по ал. 1 потребителят предоставя най-малко следните данни: Име, Фамилия, телефонен номер и адрес на електронна поща.

Чл. 5 (1) С оглед ползване на услугата, Доставчикът създава отделен потребителски профил на всеки потребител, регистрирал се съгласно чл. 4.

(2) Потребителят може да ползва услугата единствено чрез потребителския си профил.

Чл. 6 (1) Услугата може да бъде използвана единствено при наличие на интернет свързаност на съответното устройство на потребителя, чрез което същата ще се ползва.

(2) С оглед технически необезпокояваното използване на услугата е необходимо устройството, чрез което същата се ползва от потребителя, да отговаря на следните препоръчителни технически изисквания:

 1. Изисквания за хардуера: 1GB RAM памет, Дисплей: 15.6″ или по-голям, CPU AMD® QUAD CORE A4 или по-нов, Дисплей, резолюция:1366×768 или по-голяма
 2. Изисквания за софтуера: браузър Firefox 47.0.1 или по-нов, Chrome 51.0.2704.103 или по-нов, Safari 5.1.7 или по-нова

(3) Информация за устройствата, чрез които услугата може да се ползва от потребителите, както и за броя на устройствата, от който даден потребител може едновременно да ползва услугата, се публикува на интернет страницата https://reservation.studio.

Чл. 7 (1) Активирането на услугата се осъществява веднага със безплатен период за ползване посочен на https://reservation.studio. След изтичането на този период и след като Доставчикът е получил съгласно заплатената от потребителя такса за ползване на дадена разновидност на услугата, профилът на потребителя се активира от 1 до 24часа.

(2) Сроковете на периодите на достъп за ползване на услугата се определят от Доставчика и се посочват на интернет страницата https://reservation.studio.

 

 1. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Чл. 8  (1) При ползване услугата се разрешава абонаментен достъп платформата, за което от потребителите се дължи заплащане на абонаментна такса в размер, посочен в Тарифата на Доставчика.

(2) При ползване на абонаментен достъп, размерът на абонаментната такса зависи от избрания от потребителя период на достъп (абонаментен период), посочен в потребителския му профил.

(3) Таксите за абонаментен достъп подлежат на заплащане посредством издаване на  фактура и  удостоверяване на банкова транзакция на следната банкова сметка на Доставчика

BG58RZBB91551033754800

 

Чл. 9 (1) Заплащането от потребителите на суми за ползване на услугата се извършва посредством потребителския им профил или по-друг начин авансово, преди началото на съответния период на достъп.

(2) Плащането се счита извършено след постъпването на сумите по банковата сметка на Доставчика.

(3) Доставчикът има право да променя размера на таксите, дължими за ползване на услугата, като за приложим се счита размерът, действащ към момента на заплащане на съответната такса.

(4) В случай че даден потребител желае да му бъде издадена фактура от Доставчика за заплатените от него суми за ползване на услугата, в допълнение на данните по чл. 4, ал. 2 последният следва да предостави и следните данни: за издаване на фактура на физическо лице – три имена, ЕГН и постоянен адрес; за издаване на фактура на юридическо лице – наименование на фирмата, ЕИК/БУЛСТАТ и адрес на управление.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 10 (1) Доставчикът предоставя услугата в съответствие с предвиденото в настоящите Общи условия.

(2) Доставчикът има право да получава всички дължими от потребителите суми за ползване на услугата.

Чл. 11 Доставчикът осъществява наблюдение на процеса по предоставяне на услугата, като при констатиране на технически проблеми следва да предприема мерки с оглед отстраняване на възникналите проблеми във възможно най-кратки срокове в зависимост от техническата спецификация на конкретния проблем.

Чл. 12 Потребителите са уведомени и с приемането на настоящите Общи условия се съгласяват, че Доставчикът има право по всяко време да променя съдържанието на услугата.

Чл. 13 (1) Потребителите имат право да ползват услугата и предоставения им достъп до софтуера при спазване на приложимото действащо законодателство и съгласно предвиденото в настоящите Общи условия.

(2) Всички действия на потребителите, противоречащи на Общите условия, които имат или биха могли да имат за последица нарушаване на функционирането на платформата https://reservation.studio. на услугата или на дейността на Доставчика като цяло, както и действия, които водят или биха могли да доведат до нарушаване на права върху обекти на интелектуална и/или индустриална собственост или други права и законни интереси, ще бъдат смятани от Доставчика за нарушаване на настоящите Общи условия.

(3) В случай на нарушение на настоящите Общи условия, Доставчикът има право да предприеме незабавно спрямо съответния потребител действията, предвидени в настоящите Общи условия и в приложимото законодателство, включително да сезира компетентните органи.

Чл. 14 (1) Потребителите нямат право по какъвто и да е начин да прехвърлят на трети лица свои права или задължения или да предоставят на трети лица възможност да упражняват изцяло или отчасти техни права, възникнали от отношенията им с Доставчика във връзка с използването на услугата.

(2) Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да прехвърля на трети лица изцяло или отчасти правата и/или задълженията си по правоотношенията с потребителите във връзка с предоставянето на услугата.

Чл. 15 (1) Потребителите имат право да искат и получават информация от Доставчика относно условията за ползване на услугата.

(2) Потребителите имат право да уведомяват Доставчика на електронна поща office @ reservation.studio за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на услугата (вкл. констатирани грешки, технически затруднения и други).

(3) Потребителите са длъжни да заплащат по определения от Доставчика начин дължимите суми за ползване на услугата.

Чл. 16 (1) Потребителите са уведомени, че могат да получават съобщения от Доставчика на електронната поща, посочена при регистрацията по чл. 4, отнасящи се до услугата.

(2) В случай че Доставчикът създаде форум във връзка с предоставянето на услугата, при използването му потребителите са длъжни да спазват действащото законодателство, правилата, установени от Доставчика за използването му и настоящите Общи условия, да не засягат правата, законните интереси, честта, достойнството, доброто име и авторитета на Доставчика, на други потребители, както и на трети лица; да не публикуват каквато и да било нецензурна, клеветническа, обидна, заплашителна или друга подобна информация, както и да не публикуват търговска, рекламна или друга подобна информация.

Чл. 17 (1) Потребителите декларират, че личните данни и информация, които предоставят на Доставчика са актуални, верни и пълни, и се задължават при промяна своевременно да актуализират предоставената информация.

(2) Потребителите са уведомени и с приемането на настоящите Общи условия се съгласяват, че предоставената от тях лична информация може да бъде използвана от Доставчика, като за предоставянето на услугата Доставчикът има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани или по друг начин при ползването на услугата съгласно настоящите Общи условия, при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

(3) Потребителите са уведомени и с приемането на настоящите Общи условия се съгласяват, че по искане на компетентен орган Доставчикът има право да предоставя лична информация във връзка с потребителите, с която разполага.

 

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 18 Използването на услугата в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и Доставчика, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на Доставчика и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

 

VII. ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 19 Потребителите отговарят за верността и опазването в тайна на своите потребителски имена, пароли или каквито и да било други данни, предоставени във връзка с ползването на услугата съгласно настоящите Общи условия (вкл. при регистрации, плащания и други подобни).

Чл. 20 (1) Доставчикът не носи вина и отговорност за:

 1. непредоставяне на услугата, прекъсване или влошаване на качеството на услугата, дължащо се на неспазване на някой от задълженията на потребителя по смисъла на тези Общи условия и/или вследствие на причина, намираща се извън контрола на Доставчика;
 2. функционалността на мрежата с данни на потребителите, нито за нейната хардуерна и софтуерна обезпеченост;
 3. функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и свързаността на устройствата на потребителите с нея;
 4. заплащане от потребителите на суми за използване на услугата поради грешка от тяхна страна;
 5. данните, посочени от потребителя при регистрацията му с оглед ползване на услугата, вкл. посочване на неверни данни, както и за неоторизиран достъп до услугата чрез използване на чужди потребителски имена и пароли;
 6. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Доставчика.

(2) Доставчикът не носи отговорност за прекъсване на услугата или влошаване на нейното качество, в случай че потребителят е в неизпълнение на свое задължение, свързано с ползването на услугата.

(3) По смисъла на настоящите Общи условия „извън контрола на Доставчика” е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност, или каквато и да е друга причина, независеща от Доставчика, водеща до влошено качество или прекъсване на услугата или до невъзможност същата да се ползва необезпокоявано вкл., но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на потребител във връзка с ползването на услугата, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на Доставчика.

Чл. 21 (1) Доставчикът има право да прекратява предоставянето на услугата на потребители, в случай че последните нарушават свои задължения, свързани с ползването и/или заплащането на услугата, като предоставянето на услугата може да се възобнови при отстраняване на нарушението и последиците от него. В случаите по предходното изречение Доставчикът уведомява потребителите за прекратяването на услугата чрез изпращане на съобщение на електронната поща, посочена в потребителския им профил.

(2) В случай на нарушаване на разпоредба на действащото законодателство или настоящите Общи условия и/или при нарушаване на права и законни интереси на трети лица, Доставчикът има право и да:

 1. предприеме законови действия за предотвратяване и/или преустановяване на нарушението, извършено от потребител;
 2. уведоми компетентните органи, вкл. да им предостави данните на съответния потребител, с които Доставчикът разполага;
 3. предприеме други допустими от закона действия по своя преценка.

(4) Предплатените от потребителите суми, отнасящи се за периода на прекратяване на услугата, респ. заличаване на регистрацията съгласно предвиденото по-горе в настоящия член, не подлежат на възстановяване.

 

VIII. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 22 (1) Всеки потребител има право да отправи рекламация до Доставчика, в случай че услугата не може да бъде използвана поради причини, които не са извън контрола на Доставчика и за които Доставчикът отговаря.

(2) Рекламация се подава от засегнатия потребител в писмен вид, в срок до 24 часа от момента, в който е възникнало основанието за нея, на следната електронна поща office @ reservation.studio

(3) Рекламацията трябва да съдържа задължително най-малко следната информация: в какво се състои оплакването, кога и при какви обстоятелства е констатирано; доказателство, че таксата, дължима за използване на услугата, е надлежно заплатена за периода на достъп, в който е възникнало основанието за рекламация; описание на техническите параметри на устройствата и скоростта на интернет връзката на потребителя, посредством които се ползва услугата; други, относими към случая факти и обстоятелства – по преценка на потребителя.

(4) След получаване на рекламация, Доставчикът открива рекламационна процедура. В случай че въз основа на получената съгласно ал. 3 информация рекламацията бъде преценена за основателна, Доставчикът по своя преценка предоставя на засегнатия потребител обезщетение, изразяващо се в предоставяне на допълнителен период на достъп до услугата, след изтичането на заплатения от потребителя абонаментен период, отговарящ на периода, през който потребителят не е могъл да използва услугата.

(5) Извън предоставянето на обезщетение съгласно ал. 4, потребителите нямат право на други претенции за обезщетяване на настъпили за тях вреди, причинени от проблеми при използване на услугата.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23 (1) Настоящите Общи условия са задължителни за Доставчика и потребителите.

(2) Общите условия имат задължителен характер спрямо потребителите от момента на приемането им. С регистрацията на потребител на интернет страницата https://reservation.studio същият декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

(3) Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Доставчика или в други, предвидени в действащото законодателство случаи. Изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на интернет страницата https://reservation.studio преди датата на влизането им в сила.

(4) В срок до седем дни от датата на публикуване на съответното изменение на Общите условия съгласно ал. 3, потребителите имат право да възразят писмено пред Доставчика на e-mail office @ reservation.studio При наличие на възражение съгласно предходното изречение договорът между възразилият потребител и Доставчика, по силата на който се ползва услугата, се прекратява автоматично с изтичането на седемдневния срок за възразяване срещу измененията. При прекратяване на договора Доставчикът ще възстанови на възразилите потребители част от предплатените от тях абонаментни такси, отнасяща се за периода след прекратяването на договора.

(5) При липса на възражение съгласно ал. 4 се счита, че потребителят е съгласен и приема промените в Общите условия и се задължава да ги спазва.

Чл. 24 (1) Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат извършвани в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато съобщението е изпратено по e-mail.

(2) Адресите на електронната поща на Доставчика за кореспонденция с потребителите е  office @ reservation.studio

(3) Потребителите посочват адрес на електронна поща за кореспонденция в потребителския си профил, като съобщенията, изпратени на посочения адрес, се считат за надлежно изпратени и приети.

Чл. 25 Всички спорове между Доставчика и потребителите във връзка с предоставянето и ползването на услугата се решават чрез преговори, със споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния български съд.

Чл. 26 (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.